Witamy w naszym przedszkolu!

Statut przedszkola

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z dnia 17 marca 2017 (Dz. U. z 2017r. poz. 649)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)
oraz akty wykonawcze do Ustawy

§ 1. 1.  Gminne Przedszkole w Gostyni, ul. Pszczyńska 366A, 43-176 Gostyń
       2.  Organem prowadzącym jest Gmina Wyry z siedzibą w Wyrach przy ul. Głównej 133

§ 2. 1. Cele przedszkola:
a) uzyskanie przez dzieci dojrzałości szkolnej i przygotowanie ich do pełnienia różnych ról społecznych;
b) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
c) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
d) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
e) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
f) rozwijanie aktywności dzieci w sferze artystycznej;
g) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
h) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej);
j) kształcenie u dzieci zrozumienia pojęć: odpowiedzialność, patriotyzm;
k) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;

2. Zadania przedszkola:
a) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
b) tworzenie sytuacji edukacyjno-wychowawczych – rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i grupy;
c) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
d) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
e) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w tym wrażliwość estetyczną,
f) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację przyrody oraz elementów techniki w otoczeniu;
g) diagnozowanie środowiska dziecka;
h) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
i) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
j) współdziałanie z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dziecka;
k) wspieranie nauczycieli i rodziców poprzez udzielanie porad przez specjalistów.


3. Realizacja zadań przedszkola:
1) Współdziałanie z rodziną w celu pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej;
a) pełnienie funkcji doradczej i wspomagającej wychowanie dziecka w rodzinie;
b) uczestniczenie rodziców w planowaniu działalności wychowawczej i profilaktycznej;
c) informowanie na bieżąco o postępach dziecka;
d) wspólne uzgadnianie kierunków działań wychowawczych i dydaktycznych;
e) umożliwianie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola;
f) formy współdziałania z rodzicami:
- zebrania ogólne;
- zebrania grupowe (wg harmonogramu);
- zajęcia otwarte (wg harmonogramu);
- kontakty indywidualne (wg harmonogramu);
- imprezy okolicznościowe;
- warsztaty, prelekcje dla rodziców
- gazetki dla rodziców na bieżąco aktualizowane;
- strona internetowa przedszkola na bieżąco aktualizowana;
- wydawanie gazetek grupowych.


2) Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole:
a) rozwijanie mowy komunikatywnej we wzajemnym porozumiewaniu się w różnych grupach wiekowych i z dorosłymi;
b) rozwijanie kompetencji społecznych dzieci;
c) rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci;
d) rozwijanie słuchu fonematycznego;
e) rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem;
f) kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci;
g) rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dzieci;
h) rozwijanie sprawności manualnych dzieci;
i) kształtowanie nawyków prozdrowotnych;
j) usprawnianie analizatorów poprzez rozwijanie  spostrzegawczości w trakcie działania;
k) rozwijanie muzyczno-plastycznej i teatralnej sfery rozwojowej dzieci;
l) tworzenie sytuacji edukacyjno-wychowawczych celem rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci;


§ 3. 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w czasie ich pobytu w przedszkolu:
1) w przedszkolu:
a) opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu sprawuje nauczyciel;
b) w grupach 3 letnich nauczycielkę  w sprawowaniu opieki nad dziećmi wspiera pomoc nauczyciela, w pozostałych grupach zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i  zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
c) zajęcia z ostrymi narzędziami (nożyczki, igły itp.) organizowane są w małych zespołach;
d) przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć;
e) nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.;
f) nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza miejsce pracy pod względem bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia, powiadamia dyrektora oraz zabezpiecza teren przed dziećmi;
g) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
h) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę osoby z personelu pomocniczego nad powierzonymi jej dziećmi;
i) obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki, oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka);
j) sale zabaw i zajęć wyposażone są w podręczne apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej;
k) nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych
l) szczegółowe zasady zapewniające dzieciom bezpieczny pobyt w przedszkolu określają Procedury Bezpieczeństwa w Gminnym Przedszkolu w Gostyni.

2) poza przedszkolem:
a) w trakcie zajęć i zabaw organizowanych w ogrodzie przedszkolny opiekę nad dziećmi sprawuje nauczycielka, dodatkowo pomoc nauczyciela;
b) przed wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego pracownik przedszkola sprawdza teren  pod względem bezpieczeństwa;
c) w czasie spacerów opiekę nad jedną grupą wiekową sprawuje nauczyciel oraz pomoc nauczyciela lub według bieżących ustaleń;
d) obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi;
e) wdraża się dzieci do przestrzegania przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych;
f) w czasie wycieczek wyjazdowych opiekę sprawują nauczyciele, personel przedszkola oraz rodzice (prawni opiekunowie), którzy uczestniczą w wycieczce;
g) dyrektor może upoważnić nauczycieli do samodzielnego doboru innych dorosłych, w szczególności rodziców do udziału w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć, poza terenem przedszkola, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez przedszkole;
h) szczegółową organizację spacerów i wycieczek określa regulamin spacerów i wycieczek opracowany przez Radę Pedagogiczną.

2. Dzieci są przyprowadzanie i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Stosowne oświadczenie rodzice (prawni opiekunowie) składają u wychowawców grupy:
1) Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie);
2) Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali. Nauczyciel, pomoc nauczyciela musi widzieć i wiedzieć, kto przyprowadził dziecko do Sali;
3) Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do Sali;
4) Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat;
5) Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe. W takim przypadku, rodzice są proszeni o dokonanie konsultacji lekarskiej;
6) Podstawa programowa jest realizowana w godz. od 8.00 do 13.00. O późniejszym przybyciu dziecka w danym dniu, (po godz. 9.00)  należy poinformować wcześniej;
7) Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców  (prawnych opiekunów). Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) składają osobiście u nauczyciela grupy lub w administracji przedszkola, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zmiany w oświadczeniu również podpisują obydwoje rodzice;
8) W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się oświadczenia osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej;
9) Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości;
10) Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy;
11) Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców (prawnych opiekunów), aby podeszli z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka;
12) Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie, niż wymienione w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi lub dyrekcji w formie pisemnej (upoważnienie jednorazowe).   W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą dyrektora,  dopuszcza się formę ustną;
13) Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:
Drzwi w szatni są otwarte w godz. od 6.30 do 9.00  i od 12.00 – 16.30. Pracownik przedszkola pełni w tych godzinach dyżur. Wejście do przedszkola poza ww. godzinami, za pomocą zgłoszenia przez domofon znajdujący się w przedsionku szatni.


§ 4. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców

1. Kompetencje dyrektora przedszkola:
1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
5) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami;
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
7) przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej;
8) wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczna, niezgodnych z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i KO;
9) udziela informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej placówki Radzie Rodziców;
10) przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji kuratorowi oświaty, organowi prowadzącemu placówkę;
11) ustala z Radą Pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
12) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy;
13) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;
14) ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu;
15) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;
16) ocenia pracę nauczycieli; opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przypadku stwierdzenia przez KO niedostatecznych efektów;
17) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
18) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
19) decyduje w sprawie zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
20) przyznaje nagrody i wymierza  kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
21) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
22) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
23) opracowuje projekt planu finansowego przedszkola, przedstawia projekt do
zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
24) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola;
25) dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;
26) zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
27) zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący, jeżeli temperatura w pomieszczeniach zajęć dzieci jest niższa niż 18ºC;
28) czuwa nad prawidłowym przebiegiem współdziałania organów przedszkola poprzez umożliwienie systematycznych spotkań przedstawicieli tych organów, podanie do wiadomości stosownych uchwał oraz umożliwienie stałych kontaktów organów placówki nie naruszających ich autonomii;
29) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
30) podejmuje ostateczną decyzję w sprawach pomiędzy nauczycielami, nauczycielami i rodzicami oraz rodzicami;
31) powołuje komisję wewnątrz przedszkolną w trudnych sytuacjach spornych.


2. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1) uchwalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej zawierającego szczegółowe zasady działania Rady;
2) podejmowanie decyzji dotyczących organizacji grup wiekowych;
3) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian, uchwalanie;
4) uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego;
5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce;
6) podejmowanie uchwał upoważniających dyrektora przedszkola do skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola;
7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
8) opiniowanie organizacji pracy placówki, w tym tygodniowego  rozkładu zajęć;
9) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola;
10) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
11) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

3. Kompetencje Rady Rodziców:
1) uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych.
2) opiniuje programy wychowawczo-dydaktyczne, wychowawczo-profilaktyczny przedszkola oraz  projekt finansowy przedszkola.
3) opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela
kontraktowego i nauczyciela mianowanego.
4) może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
5) w celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

4. Zasady współdziałania organów przedszkola:
1) zapewniają właściwe wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola poprzez:
a) nie ingerowanie w swoje kompetencje;
b) wspólne ustalanie terminów spotkań;
c) wspólne układanie planów.
2) zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola:
a) na posiedzeniach Rad Pedagogicznych (planowanych i doraźnych)
b) na zebraniach Rady Rodziców;
c) poprzez podanie informacji na gazetkach przedszkolnych, stronie internetowej przedszkola, poprzez pocztę elektroniczną.

5. Spory pomiędzy organami rozwiązywane są:
1) drogą negocjacji przy współudziale oponentów;
2) nadzwyczajne posiedzenia Rady Pedagogicznej zwoływane na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej - w ciągu 10-dni od złożenia wniosku
3) poprzez powoływanie przez dyrektora komisji wewnątrz przedszkolnej:
O składzie osobowym  komisji decyduje dyrektor;
4) po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozstrzygnięcia sporów istnieje możliwość odwołania się do wyższych instytucji w zależności od treści sporów (np. organ prowadzący, organ nadzorujący);
5) ostateczna decyzja należy do dyrektora.

§ 5. Organizacja pracy przedszkola:
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5-letnich, 6-letnich. Jeśli liczba dzieci z poszczególnych roczników jest zróżnicowana tworzone są grupy mieszane.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. W razie konieczności organizacyjnej może nastąpić przesunięcie do innej grupy, nawet w czasie trwania roku szkolnego.

4. Czas trwania zajęć dydaktycznych jest dostosowany do możliwości rozwojowych określonej grupy wiekowej i może wynosić w zależności od rodzaju zajęć:
1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat około 30 minut.

5. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Organizowanie wycieczek, spacerów i innych form rekreacji reguluje regulamin wycieczek.

6. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno- wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

7. Organizacja wczesnego wspomagania:
1) wczesne wspomaganie rozwoju realizowane jest dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydawaną przez publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym specjalistyczne;
2) za organizację wczesnego wspomagania odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola;
3) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są na terenie Gminnego Przedszkola w Gostyni zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny;
4) dyrektor przedszkola powołuje  zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w skład którego wchodzą :
a) psycholog;
b) logopeda;
c) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
d) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
5) szczegółowe organizację zajęć, ich czas trwania zajęć oraz zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju określają przepisy w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju.

 

8. Organizacja zajęć rewalidacyjnych:
1) zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym specjalistyczne;
2) za organizację zajęć rewalidacyjnych odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola;
3) zajęcia rewalidacyjne prowadzone są na terenie Gminnego Przedszkola w Gostyni zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny;
4) dyrektor powołuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dziećmi;
5) koordynatorzy zespołu  opracowują dla dzieci posiadających orzeczenie  indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.
Wytyczne i regulacje opracowania  indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych określone są w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i  zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


§ 6. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia uwzględniający ramy czasowe realizacji podstawy programowej i zajęć dodatkowych.

2. Ramowy rozkład dnia:
1) 6.30-8.00 schodzenie się dzieci, rozmowy i kontakty z rodzicami oraz dziećmi wszystkich grup; Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem; gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze; swobodna zabawa dzieci;
2) 8.00-8.30 Zabawy wg zainteresowań dzieci. Prowadzenie obserwacji diagnostycznej, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i dzieckiem oczekującym pomocy;
3) 8.30-9.00 Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne; gry i zabawy dydaktyczne służące realizacji programu wychowania przedszkolnego; zabiegi sanitarno – higieniczne
4) 9.00-9.30 Śniadanie
5) 9.30-10.30 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych
6) 10.30-10.40 Drugie śniadanie
7) 10.40-12.00  Swobodna zabawa dzieci, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela; spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie, gry i zabawy ruchowe, muzyczne, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, zabawy integrujące grupę, zabawy i gry przy stolikach, zabawy konstrukcyjne i tematyczne, dowolna działalność plastyczna, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, przygotowanie do obiadu - zabiegi sanitarno – higieniczne
8) 12.00-12.30 Obiad
9) 12.30-13.00 odpoczynek poobiedni, zajęcia o charakterze relaksacyjnym; prowadzenie obserwacji diagnostycznej, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i dzieckiem oczekującym pomocy
10) 13.00-14.00 tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne poszerzające temat, zajęcia dodatkowe według harmonogramów grupowych, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, przygotowanie do podwieczorku – zabiegi sanitarno – higieniczne
11) 14.00-14.15 Podwieczorek
12) 14.15-16.30 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach, zajęcia kreatywne: malowanie, rysowanie, wycinanie, majsterkowanie, czytanie fragmentów książek, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci


§ 7. Czas pracy przedszkola:
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym, stosownie do potrzeb środowiska.
2. Funkcjonowanie placówki:
1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin od 6.30 – 16.30;
2) terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Rodziców;
3) w czasie zmniejszenia się frekwencji dzieci istnieje możliwość łączenia oddziałów;


§ 8. Zasady odpłatności za przedszkole:
1) Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Wyry.
2) Opłaty za świadczenia w przedszkolu, płatne są przelewem na konto Przedszkola, zgodnie z zasadami określonymi w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami.
3) W odpłatności za przedszkole wykazuje się opłaty za wyżywienie oraz odpisy za absencję za miesiąc bieżący
4) Wychowankowie i pracownicy przedszkola płacą za wyżywienie zgodnie z zarządzeniem dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki przygotowywane w tej stołówce.

§ 9. Zakres zadań nauczycieli:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom:
1) otoczenie każdego dziecka troskliwą opieką od chwili przyjścia do przedszkola i przyjęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innej nauczycielce lub rodzicom (opiekunom prawnym) ewentualnie innej upoważnionej osobie.
2) zwracanie szczególnej uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw i zajęć z dziećmi w czasie, których jako pomoc używane są przedmioty ostre mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku (np. nożyczki, łopatki, grabie itp.) oraz w czasie wycieczek i spacerów
3) dopilnowanie, by dzieci nie wychodziły do pomieszczeń gospodarczych przedszkola
4) zgłaszanie dyrekcji przedszkola oraz wpisywane do zeszytu wyjść wszystkich wyjść poza teren przedszkola.

2. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami):
1) Zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego
2) Przekazywanie rzetelnych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
3) ustalanie form pomocy w działalności wychowawczej
4) włączanie rodziców w organizację  imprez i uroczystości
5) organizowanie zajęć, dni otwartych dla rodziców
6) organizowanie zebrań grupowych
7) organizowanie zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców
8) prowadzenie konsultacji indywidualnych
9) kąciki informacyjne dla rodziców
10) eksponowanie prac plastycznych, organizowanie wystaw, galerii
11) zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola
12) podejmowanie wspólnie  działań mających na celu wzbogacanie  i doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne

3. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej:
1) Tworzenie planów pracy wychowawczo-dydaktycznej
2) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w powierzonym oddziale, opartej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego zgodnie z wymogami określonymi w programie wychowania w przedszkolu
3) Wyzwalanie u dzieci aktywności oraz kreatywnych postaw w celu przygotowania ich do życia w grupie i społeczeństwie
4) Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, zgodnie z podstawą programową
5) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka
6) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka
7) Poszukiwanie nowych form i metod pracy
8) Dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń
9) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami
10) wybór programu wychowania przedszkolnego spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, programów własnych nauczycieli oraz zmodyfikowanych przez nauczycieli programów dopuszczonych do użytku szkolnego;
11) systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych

4. Systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

5. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną.

6. Czynne uczestniczenie w posiedzeniach rad pedagogicznych, realizacja jej postanowień i  uchwał.

7. Informowanie dyrektora przedszkola o ważniejszych wydarzeniach w grupie dziecięcej.

8. Praca w godzinach ponad wymiarowych w sytuacji, która wskazuje na konieczność zapewnienia grupie opieki wychowawczej

9. Złożenie 3 razy w roku pisemnego sprawozdania z pracy (po okresie adaptacyjnym i obserwacji wstępnej, po I półroczu, na zakończenie roku szkolnego), uwzględniającego wyniki pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej.

10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a nie wymienionych wyżej, lecz wynikających z działalności przedszkola.

11. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz „Procedur bezpieczeństwa” stosowanych w Gminnym Przedszkolu w Gostyni.

§ 10. Na podstawie prawa oświatowego lub za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu
           może być utworzone stanowisko wicedyrektora. Zakres zadań i obowiązków dla
           nauczyciela, który pełni tę funkcję ustala dyrektor.


§ 11. Zakres zadań pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola:
1) Księgowa
2) Pomoc administracyjna
3) Intendentka
4) Pomoc nauczyciela
5) Kucharka
6) Pomoc kucharki
7) Woźna oddziałowa
8) Konserwator

1. Do obowiązków głównej księgowej należy (Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.):
1) prowadzenie rachunkowości zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
2) opracowanie zasad (instrukcji) sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów, w sposób zapewniający:
a) właściwy przebieg operacji gospodarczych
b) prawidłową ewidencję inwentaryzowania i rozliczania składników majątkowych
c) ochronę dokumentów mienia będącego w posiadaniu zakładu
d) należytą realizację zadań edukacyjnych, gospodarczych i innych zakładu
3) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej, w sposób umożliwiający:
a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych , umożliwiających dokonanie bieżących i okresowych analiz
b) prawidłowe i terminowe dokonanie rozliczeń finansowych, sprawozdań
4) prowadzenie gospodarki finansowej zakładu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki
b) zapewnieniu  pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz  spłaty zobowiązań
5) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących  w dyspozycji zakładu, szczególnie w zakresie  zgodności z planem
6) dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie i formach określonych  stosownymi  przepisami,
7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego  planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i  rozliczania inwentaryzacji
8) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, współpraca z pomocą administracyjną i intendentką
9) odpowiedzialność  za dyscyplinę finansów publicznych w zakresie  powierzonych obowiązków

2. Do obowiązków pomocy administracyjnej należy (Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola):
1) Sporządzanie list płac i zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie ewidencji funduszu płac, kart wynagrodzeń pracowników.
2) Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS oraz m-cznych raportów imiennych: CA,RZA,RSA.
3) Sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i składek (w razie z-stwa za główną księgową).
4) Opracowywanie sprawozdań z wykonania funduszu płac, kwartalnego sprawozdania Z-03.
5) Wydawanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników.
6) Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem umów zleceń i o dzieło z Urzędem Skarbowym.
7) Sporządzanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie – PIT-8B, 8A.
8) Roczne rozliczanie pracowników (PITY).
9) Sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.
10) Sporządzanie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-4R.
11) Bieżąca analiza i dokonywanie uzgodnień z główną księgową, współpraca z intendentką w zakresie naliczania odpłatności za Przedszkole.
12) Miesięczne sporządzanie sprawozdań dotyczących rozliczania składek na grupowe ubezpieczenia społeczne, wypisywanie druków (zgonów, urodzeń, wypadków).
13) Kontrola wszystkich dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym.
14) Prowadzenie spraw osobowych pracowników, a w szczególności: dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem, karty ewidencji czasu pracy, zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, prowadzenie rejestru szkoleń.
15) Bieżąca obsługa stron, tj. rzetelne udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie swoich kompetencji.
16) Terminowe i zgodne z przepisami załatwianie spraw.
17) Prowadzenie korespondencji z osobami fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie kompetencji.
18) Przestrzeganie ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych..
19) Sporządzanie SIO.
20) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż..
21) Przestrzeganie dyscypliny pracy, postanowień wynikających z Regulaminu Pracy oraz innych wewnętrznych aktów prawnych
Wykonywanie innych poleceń dyrektora nie ujętych w niniejszym zakresie zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i kompetencjami. Zastępowanie księgowej pod jej nieobecność

3. Do obowiązków intendentki należy (Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.):
1) Wdrażanie w przedszkolu systemu bezpieczeństwa żywności HACCP
2) Zaopatrywanie przedszkola w produkty żywnościowe, artykuły gospodarcze oraz inne przedmioty wynikające z potrzeb placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych
3) Przestrzeganie norm wydatków na żywienie, prawidłowego wykorzystania stawki żywieniowej.
4) Wydawanie produktów żywnościowych, środków czystości.
5) Prowadzenie dokumentacji: magazynowej, raportów, zeszytu wydanych produktów, rachunków
6) Przestrzeganie zgodności kartotek ze stanem magazynu.
7) Terminowe pobieranie zaliczek i rozliczanie się z nich.
8) Sporządzanie w terminie miesięcznych raportów z wydatków na żywienie.
9) Sporządzanie tygodniowych jadłospisów, wywieszanie ich dla rodziców, nadzorowanie jakości przyrządzania posiłków, pracy w kuchni, przydzielania porcji żywieniowych dzieciom i personelowi.
10) Prowadzenie magazynu: żywnościowego, środków czystości.
11) Przestrzeganie dat ważności produktów.
12)  Przestrzeganie zasady jednoosobowej odpowiedzialności materialnej za środki finansowe i magazyny.
13) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji pozaksięgowej, aktualizacja.
14) Przeprowadzanie inwentaryzacji magazynowej, półrocznej i rocznej, współudział w inwentaryzacji ciągłej.
15) Dbanie o czystość magazynów.
16) Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności sprzętu  (konserwacja, naprawa).
17) Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą.
18) Współuczestniczenie w opracowaniu planu finansowego w zakresie działalności administracyjno-gospodarczej przedszkola.
19) Prowadzenie archiwum.
20) Wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce.
21) Prowadzenie dokumentacji ZFŚS
22) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz obowiązujących wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.


4. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy (Stanowisko pracy podlega dyrektorowi przedszkola):
1) Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci poleconych przez nauczyciela oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia (codzienna troska o wygląd zewnętrzny dzieci, czuwanie nad czynnościami sanitarno-fizjologicznymi dzieci, pomoc przy posiłkach, organizacja wypoczynku poobiedniego dzieci, współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w budynku oraz na zajęciach w terenie)
2) Współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie
3) Pomaganie nauczycielowi w czasie spacerów i wycieczek
4) Utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach, odpowiedzialność za ład i porządek w składziku, sprzątanie sali i łazienki po śniadaniu  oraz w ciągu dnia ).Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi
5) Troska o stan zabawek i pomocy dydaktycznych
6) Wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce
7) Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.


5. Do obowiązków kucharki należy (Kucharka podlega bezpośrednio dyrektorowi. Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej):

1) Przyrządzanie zdrowych i kalorycznych posiłków, wydawanie ich w wyznaczonych godzinach.
2) Przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie.
3) Prowadzenie magazynu podręcznego.
4) Wdrażanie w przedszkolu systemu bezpieczeństwa żywności HACCP.
5) Utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego.
6) Dbanie o utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych.
7) Branie udziału w ustalaniu jadłospisu.
8) Kierowanie wszystkimi pracami w kuchni.
9) Wykonywanie innych prac wynikających z organizacji pracy na placówce.
10) Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, przepisów BHP i ppoż
11) dbałości o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystywanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu

6. Do obowiązków pomocy kucharki należy (Stanowisko pracy podlega bezpośrednio  kucharce):
1) Pomaganie kucharce w przyrządzaniu i wydawaniu posiłków. Przygotowywanie dzieciom napojów w ciągu dnia
2) Wykonywanie prób pokarmowych zgodnie z zaleceniami SANEPIDU.
3) Utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchni, przyległych pomieszczeń, piwnic.
4) Utrzymywanie czystości sprzętu i naczyń ( dezynfekcja, mycie i wyparzanie ).
5) Pranie ręczników, ścierek kuchennych, fartuchów ochronnych.
6) W razie nieobecności kucharki pełnienie jej obowiązków.
7) Wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy.
8) Odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni.
9) Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
10) dbałości o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystywanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.

7. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy (Stanowisko podlega dyrektorowi przedszkola):
1) Utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami higieny:
a) czynności należące do sprzątania okresowego (mycie okien, zawieszanie firan i zasłon, pranie firanek, zasłon, mycie lamp oświetleniowych, zabawek, sprzętów, mebli, listew, trzepanie dywanów)
b) czynności należące do sprzątania codziennego (wietrzenie pomieszczeń, opróżnianie koszy, zmiatanie i wycieranie mokrą ścierką podłóg, ścieranie mokrą ścierką kurzu z parapetów i sprzętów, mycie stolików ciepłą wodą, ścieranie krzesełek po posiłkach oraz zajęciach, odkurzanie dywanów, mycie korytarzy, szatni, wejścia i holu, utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania, codzienne mycie przydzielonych łazienek, przeciwdziałanie szerzeniu się chorób poprzez dezynfekowanie urządzeń sanitarnych)
2) Zmiana w przydzielonych pomieszczeniach obrusów, ręczników.
3) Podawanie posiłków, rozdawanie właściwych porcji dzieciom, sprzątanie po posiłkach, mycie naczyń i sztućców po posiłkach.
4) Zmiana fartucha na biały i używanie opaski na włosy lub nakrycia głowy podczas podawania posiłków.
5) Odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.
6) Dyżury w szatni, dbanie o bezpieczeństwo dzieci.
7) Pomoc podczas ubierania i rozbierania się dzieciom wychodzącym na spacer, do ogrodu, na wycieczkę.
8) Odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi.
9) Wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce.
10) Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
11) Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania
12) Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym
13) Zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu
14) Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż..


8. Do obowiązków konserwatora należy (Stanowisko podlega dyrektorowi przedszkola):
1) Systematyczne prowadzenie dozoru całego obiektu Gminnego Przedszkola w Gostyni wraz z terenem ogrodu przedszkolnego.
2) Lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń oraz ogrodu przedszkolnego
3) Systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie remontów bieżących zgłaszanych ustnie przez pracowników przedszkola oraz zapisanych w zeszycie usterek w pokoju administracyjnym, naprawa zabawek, sprzętu, wyposażenia, kranów, spłuczek, gniazdek, kontaktów, itp.
4) Wykonywanie innych prac remontowych zleconych przez dyrektora przedszkola
5) Troska o wyposażenie warsztatu w niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów, zamawianie materiałów w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola
6) Utrzymywanie porządku i czystości wokół obiektu przedszkola (koszenie trawy, wyrównywanie terenu, odśnieżanie, grabienie liści, dbanie o drzewostan, itp.)
7) Konserwacja urządzeń placu zabaw
8) Udział w przeglądach BHP, odbiorach wykonywanych robót
9) Utrzymywanie porządku w kotłowni i piwnicach obiektu przedszkola
10) Wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami BHP
11) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola.

9. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy również:
1) Współpraca z dyrektorem i nauczycielami przedszkola w zakresie opieki i wychowania dzieci
2) dbałość o bezpieczeństwo i życie dzieci
3) odpowiedzialność za zamykanie drzwi wejściowych w czasie pobytu dzieci w
przedszkolu - zabezpieczenie przed samodzielnym wyjściem dziecka z przedszkola
4) w razie potrzeby sprawowanie opieki w czasie spacerów i wycieczek
5) pomaganie podczas ubierania i rozbierania się dzieciom wychodzącym na spacer, do ogrodu, na wycieczkę
6) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz „Procedur bezpieczeństwa” stosowanych w Gminnym Przedszkolu w Gostyni.


§ 12. 1. Dziecko w przedszkolu zgodnie z Konwencją Praw Dziecka  i Powszechną  
             Deklaracją Praw Człowieka ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, zapewniającego pełne bezpieczeństwo.
2) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym, swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, tak by nie naruszało to dobra innych osób, pomocy w przypadku trudności w samorealizacji i zaspakajaniu naturalnych potrzeb życiowych.

2. Dziecko w przedszkolu poznaje swoje prawa oraz normy i reguły postępowania poprzez wspólne ustalenie „zasad zachowania w grupie’. Zasady zachowania w grupie mają swoje oznaczenia graficzne dostępne dla percepcji dziecka.

3. W przedszkolu dziecko ma prawo do:
a) zabawy
b) nauki przez zabawę
c) odpoczynku
d) wyrażania własnego zdania, swoich uczuć i myśli
e) własności i tajemnicy,
f) pomocy ze strony dorosłych,
g) kontaktów z rówieśnikami,
h) akceptacji i życzliwego traktowania

4. W przedszkolu dziecko ma obowiązek:
a) przestrzegania zasad i umów ustalonych w grupie
b) stosowania zwrotów grzecznościowych
c) szanowania koleżanki, kolegi oraz osób dorosłych jako człowieka
d) unikania wszczynania zbędnego hałasu
e) słuchania gdy inni mówią
f) poruszania się bezpiecznie w przedszkolu i ogrodzie, przychodzenia na zbiórki i sprawnego ustawiania się wg poleceń nauczycielki
g) szanowania zabawek i dzielenia się nimi z kolegami,
h) dbania o ład i porządek w sali
i) rozwiązywania sporów w drodze rozmów
j) wykonywania powierzonych mu zadań, dyżurów
k) przestrzegania konieczności poszanowania cudzej własności i szanowania zdania innych
l) rozumienia konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych

§ 13. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany, pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) jeżeli są wolne miejsca w przedszkolu po przyjęciu wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat, do przedszkola może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.
       2.  Warunkiem przyjęcia dziecka jest  sygnalizowanie przez niego potrzeb
          fizjologicznych.

§ 14. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę uprawniającą dyrektora do  skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadku określonym w  umowie cywilno-prawnej zawieranej pomiędzy dyrektorem a rodzicami.

§ 15.  Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017r.

 

 

Statut przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2017/2018 z dnia 22.11.2017r.