Opłaty

 

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2022

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Gostyni z dnia 26 kwietnia 2022r.

w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki przygotowywane w tej stołówce.

Na podstawie art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 29 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) oraz art.106 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082)

dyrektor zarządza:

§ 1

Ze stołówki przedszkolnej mogą korzystać wychowankowie, pracownicy przedszkola.

§ 2

Posiłki wydawane w stołówce są odpłatne, mogą być finansowane z następujących źródeł:

1. wpłat rodziców (opiekunów prawnych) stołujących się dzieci
2. wpłat stołujących się pracowników i innych osób
3. dotacji z budżetu gminy
4. wpłat sponsorów

§ 3

1. Do wnoszonych opłat nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczonych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

 

§ 4

1. Ustala się następującą wysokość opłat za posiłki przygotowywane w stołówce:

dla wychowanków

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

2,40 zł

4,70 zł

2,40 zł.


2. Ustala się następującą wysokość opłat za posiłki przygotowywane w stołówce:

dla pracowników przedszkola

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

4,10 zł

8,30 zł

4,10 zł.


3. Opłatę ustaloną w pkt 2 przeznacza się na  wsad do kotła – 100%
 

§ 5

1. Rodzice dzieci mogą być zwolnieni z całości lub części opłat za przygotowywane posiłki:
a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny
b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
2. Wnioski w tej sprawie składane są u właściwego dyrektora w formie pisemnej.
3. Zwolnienie może być przyznane w okresach: od września do grudnia oraz od stycznia do sierpnia. Wniosek na dalsze zwolnienie może być ponownie złożony, przy czym procedurę określoną w § 5 stosuje się odpowiednio.
4. Za wychowanków, którym przyznano świadczenie socjalne w postaci posiłków opłaty wnosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§  6

Korzystający z posiłków wpłacają należności najpóźniej do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

§ 7

1. Dopuszcza się, za zgodą dyrektora kupowanie pojedynczych posiłków dla wychowanków, np. podwieczorków w sytuacji organizowania przez przedszkole, m.in. wyjazdów dzieci na wycieczki, występy artystyczne, sytuacje losowe.
2. Koszt tego posiłku oblicza się jak w § 4.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi przedszkola.

§ 9

Traci moc zarządzenie dyrektora Gminnego Przedszkola w Gostyni z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki przygotowywane w tej stołówce.

§ 10

Zarządzenie obowiązuje od 01.05.2022r.

Uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości opłaty za świadczenia