Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy
Gminnego Przedszkola w Gostyni
na lata 2023-2028
- czytaj

Koncepcja pracy oparta jest na celach i zadaniach zawartych w Statucie Gminnego Przedszkola w Gostyni oraz aktach prawnych: Ustawa o systemie oświaty i  aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego