Witamy w naszym przedszkolu!

Rekrutacja

Informacja dla Rodziców dzieci nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021
do Gminnego Przedszkola w Gostyni.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego polegającego na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyry w roku szkolnym 2020/2021 została wybrana firma DAMART Marcin Damasiewicz prowadząca Niepubliczne Przedszkole „Troskliwe Misie”.

W związku z rozstrzygniętym konkursem wójt wskazała Niepubliczne Przedszkole „Troskliwe Misie” jako placówkę umożliwiającą korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci, które nie zostały przyjęte do Gminnego Przedszkola w Gostyni. Warunkiem uprawniającym do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu jest konieczność złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie
do niepublicznego przedszkola złożonego w procesie rekrutacji wniosku o przyjęcie kandydata do Gminnego Przedszkola w Gostyni.

Termin do złożenia niniejszych oświadczeń przez rodziców został wyznaczony na dzień 23 czerwca 2020 r., natomiast dokumenty można składać elektronicznie w formie skanu lub wypełnionego oświadczenia bez odręcznego podpisu na adres mailowy przedszkola: przedszkolegostyn@wyry.pl.

Informacja oraz druk oświadczenia zostały wysłane pocztą. Oświadczenie można również pobrać TUTAJ.

 

                                        ____________________________________________________________________________________________________________________________

                                                         

Informacja dla Rodziców dzieci nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021
do Gminnego Przedszkola w Gostyni.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do Gminnego Przedszkola w Gostyni wójt zobowiązany jest
do wskazania rodzicom innej placówki, gdzie dziecko będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego
w danym roku szkolnym. 

Rodzice, którzy chcą, aby dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w placówce wskazanej przez wójta proszeni są o złożenie
oświadczenia potwierdzającego chęć uczestniczenia w procesie wyboru placówki wychowania przedszkolnego.

Druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Gminnego Przedszkola w Gostyni https://www.przedszkolegostyn.pl w zakładce Rekrutacja i składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez przesłanie skanu lub wypełnionego oświadczenia bez odręcznego podpisu (plik Word w przypadku braku możliwości zeskanowania dokumentu) na adres mailowy przedszkola: przedszkolegostyn@wyry.pl w terminie do 20 kwietnia br

Podstawa prawna:
art. 31 pkt. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)  

 

DRUK  OŚWIADCZENIA potwierdzającego chęć uczestniczenia w procesie wyboru placówki wychowania przedszkolnego - pobierz

                                                             

__________________________________________________________________________________________________

 

  Załącznik nr 1 do protokołu nr 3 Komisji Rekrutacyjnej

Lista dzieci przyjętych na rok szk. 2020/2021 do Gminnego Przedszkola w Gostyni

 

Bartniczek Magdalena                    
Błąkała Hanna
Bruzda Jan                                    
Budz Jakub                                     
Czechura Dawid                            
Dobromilska Pola                          
Dziubany Julian                            
Gólczyńska Pola                            
Gruszka Kacper                              
Hęćka Julia
Jankowski Paweł                              
Jureczko Karolina                          
Kabus Nataniel
Kaidasz Remigiusz                          
Kamińska Hanna                          
Kamiński Marcel                               
Kolanowski Julian                         
Kot Filip
Kuc Marcin                                  
Kucharczyk Hanna                       
Kucharczyk Zofia                            
Machulec Jan                                
Machulec Maja                            
Mazik Tobiasz                               
Mazurek Barbara                              
Michalik Iwo                                  
Michalik Kosma                              
Mnich Bartosz                                  
Myszor Wiktor
Nowrot Amelia
Okoń Filip                                     
Paśdzierny Maja                                
Pawlas Marcin
Pawlas Szymon
Pawlus Jan                                      
Plewa Liliana                                  
Rachwał Julia                               
Rendchen Liliana
Roj Róża                                          
Skapczyk Łucja
Skapczyk Mateusz
Skupin Zofia                                
Spiszak Laura
Steczek Mateusz                            
Stępniak Gabriel
Suchan Krzysztof                         
Szczeciński Sebastian                      
Szumski Szymon                             
Szwed Julia                                   
Szymura Bartosz
Świtalska Marta                            
Tańczyk Szymon                           
Wieczerzycki Wojciech                
Źrubek Natalia                              

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia:
wg kryteriów ustawowych - 40 pkt
wg kryteriów samorządowych –172 pkt
                                                                                                      Beata Dembeck

                                                                                Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

Gostyń, 07.04.2020r.

 

Lista dzieci nieprzyjętych na rok szk. 2020/2021  do Gminnego Przedszkola w Gostyni

 

Adamaszek Daniel                        
Bartecki Mateusz                          
Bobrowski Szymon                        
Drobik Marta                                
Gasz Michalina                              
Goj Laura                                        
Gonera Liliana                                 
Gromala Natalia                             
Kańczugowski Szymon                  
Karwowska Lena                             
Kicia Juliusz                                 
Klemens Nikola
Koczar Szymon                             
Koza Alan
Krawczyk Wiktoria                        
Kujac Maja                          
Machulec Wiktoria                         
Myszor Filip                                    
Osiecka Nela                                
Palka Oliwia                                 
Pasierbek Kajetan                         
Przymik Maksymilian
Torba Oliwier                                 
Weinert Robert                             
Wycisło Liliana           
Wycisło Wiktor 

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia:

wg kryteriów ustawowych - 40 pkt

wg kryteriów samorządowych - 172 pkt
                                                                                                Beata Dembeck

                                                                            Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

Gostyń, 07.04.2020r.

 

 

 

  Dnia 07.04.2020r. (po potwierdzeniu przez rodziców w dniach 1-3 kwietnia 2020r woli uczęszczania kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola na rok sz. 2020/2021) zostaną podane do publicznej wiadomości
w widocznym miejscu w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA 
listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Gminnego Przedszkola w Gostyni na rok szk. 2020/2021   
 
                                                             

                                Załącznik nr 4 do protokołu nr 2 Komisji Rekrutacyjnej

Lista dzieci zakwalifikowanych na rok szk. 2020/2021  do Gminnego Przedszkola w Gostyni

 1. Bartniczek Magdalena                    
 2. Błąkała Hanna
 3. Bruzda Jan                                    
 4. Budz Jakub                                     
 5. Czechura Dawid                            
 6. Dobromilska Pola                          
 7. Dziubany Julian                            
 8. Gólczyńska Pola                            
 9. Gruszka Kacper                             
 10. Hęćka Julia
 11. Jankowski Paweł                              
 12. Jureczko Karolina                          
 13. Kabus Nataniel
 14. Kaidasz Remigiusz                          
 15. Kamińska Hanna                          
 16. Kamiński Marcel                              
 17. Kolanowski Julian                         
 18. Kot Filip
 19. Kuc Marcin                                  
 20. Kucharczyk Hanna                       
 21. Kucharczyk Zofia                             
 22. Machulec Jan                                
 23. Machulec Maja                            
 24. Mazik Tobiasz                               
 25. Mazurek Barbara                              
 26. Michalik Iwo                                  
 27. Michalik Kosma                              
 28. Mnich Bartosz                                 
 29. Myszor Wiktor
 30. Nowrot Amelia
 31. Okoń Filip                                     
 32. Paśdzierny Maja                                
 33. Pawlas Marcin
 34. Pawlas Szymon
 35. Pawlus Jan                                      
 36. Plewa Liliana                                 
 37. Rachwał Julia                               
 38. Rendchen Liliana
 39. Roj Róża                                          
 40. Skapczyk Łucja
 41. Skapczyk Mateusz
 42. Skupin Zofia                                 
 43. Spiszak Laura
 44. Steczek Mateusz                           
 45. Stępniak Gabriel
 46. Suchan Krzysztof                         
 47. Szczeciński Sebastian                      
 48. Szumski Szymon                             
 49. Szwed Julia                                    
 50. Szymura Bartosz
 51. Świtalska Marta                            
 52. Tańczyk Szymon                           
 53. Wieczerzycki Wojciech            
 54. Źrubek Natalia                               

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia:
wg kryteriów ustawowych - 40 pkt
wg kryteriów samorządowych – 172 pkt

                                                                                           Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
                                                                                                                 Beata   Dembeck

Gostyń, 01.04.2020r.

 

                                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 5 do protokołu nr 2 Komisji Rekrutacyjnej
Lista dzieci niezakwalifikowanych na rok szk. 2020/2021 do Gminnego Przedszkola w Gostyni

 1. Adamaszek Daniel                        
 2. Bartecki Mateusz                          
 3. Bobrowski Szymon                        
 4. Drobik Marta                                
 5. Gasz Michalina                              
 6. Goj Laura                                        
 7. Gonera Liliana                                 
 8. Gromala Natalia                             
 9. Kańczugowski Szymon                  
 10. Karwowska Lena                             
 11. Kicia Juliusz                                 
 12. Klemens Nikola
 13. Koczar Szymon                             
 14. Koza Alan
 15. Krawczyk Wiktoria                        
 16. Kujac Maja                          
 17. Machulec Wiktoria                         
 18. Myszor Filip                                    
 19. Osiecka Nela                               
 20. Palka Oliwia                                 
 21. Pasierbek Kajetan                         
 22. Przymik Maksymilian
 23. Torba Oliwier                                 
 24. Weinert Robert                             
 25. Wycisło Liliana           
 26. Wycisło Wiktor 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia:
wg kryteriów ustawowych - 40 pkt
wg kryteriów samorządowych – 172 pkt

                                                                                           Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
                                                                                                                Beata Dembeck

Gostyń, 01.04.2020r.

______________________________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 530) wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

W związku z tym listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Gminnego Przedszkola w Gostyni w roku szk. 2020/2021 zostaną umieszczone poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w przedszkolu
oraz na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce REKRUTACJA

 

Listy zostaną podane do wiadomości  1 kwietnia zgodnie z harmonogramem podanym w Regulaminie rekrutacji.

W dniach 1 – 3 kwietnia Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia przyjęcia dziecka do przedszkola  do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Z uwagi na zaistniałą sytuację POTWIERDZENIE WOLI prosimy składać za pośrednictwem MAILA na adres przedszkola przedszkolegostyn@wyry.pl  w następującej formie:

 

Potwierdzam / nie potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka  imię   i   nazwisko  dziecka  do Gminnego Przedszkola w Gostyni.

 

                                                                                      Data i podpis rodzica

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

W związku z ogłoszonym stanem epidemii związanym z wirusem COVID-19 informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do gminnych przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Z uwagi na zamknięcie szkół i przedszkoli, listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w przedszkolu zgodnie z przepisem art. 158
ust. 1 – 4 ustawy Prawo oświatowe.

Listy zostaną podane do wiadomości  1 kwietnia zgodnie z harmonogramem podanym w Regulaminie rekrutacji.

W dniach 1 – 3 kwietnia Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia przyjęcia dziecka do przedszkola  do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację POTWIERDZENIE WOLI prosimy składać za pośrednictwem MAILA  na adres przedszkola

przedszkolegostyn@wyry.pl  w następującej formie:

 

Potwierdzam / nie potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka  imię   i   nazwisko  dziecka  do Gminnego Przedszkola w Gostyni.

 

                                                                                      Data i podpis rodzica

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych, informujemy, że do 13 marca przedszkole jest otwarte w normalnych godzinach pracy 6.30 - 16.30. W związku z tym rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021 przebiega bez zmian czyli wg podanego wcześniej harmonogramu. Termin składania wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola upływa 13 marca.

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację dopuszcza sie przesłanie wniosku  wraz załącznikami w formie elektronicznej

(ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM   DO DNIA 13 MARCA)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZK. 2020/2021

 

REGULAMIN REKRUTACJI
DO  GMINNYCH PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Opracowany w oparciu o:  Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  ( Dz.U.2019r., poz. 1148 z póź. zm.), Uchwałę Rady Gminy XXXVII/358/2017  z dnia  28 grudnia 2017r., Uchwałę  Rady Gminy XXXVII/358/2017  z dnia  28 grudnia 2017r  w  sprawie zmiany uchwały XXXVII/358/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wyry 141/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

I.                Zasady ogólne.

     1.     W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3 - 6-letnie, urodzone w latach  2014, 2015, 2016, 2017 zamieszkałe na terenie Gminy Wyry, nie uczęszczające dotychczas do przedszkola.

2.     Rodzice zamieszkali poza Gminą Wyry mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminach określonych dla postępowania uzupełniającego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

3.     Rodzice dziecka urodzonego w 2018r. mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola dopiero, po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

4.     Dziecko 2,5 letnie może być przyjęte w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. trudną, wyjątkową sytuację rodzinną dziecka, losowe zdarzenie w rodzinie dziecka) w razie wolnych miejsc.

5.     Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza „komisja rekrutacyjna” powołana przez dyrektora przedszkola.

6.     Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w „Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego”.

7.     Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

8.     Listy dzieci przydzielonych do poszczególnych grup zostaną podane do wiadomości, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

III.   Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wyry w roku  2019/2020.  

1.     Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach  2014,  2015, 2016, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w terminie wskazanym w pkt IV „Terminy, harmonogram” (wzór deklaracji zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu) Dotyczy to również dzieci odroczonych na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

III.                Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola.

1.     Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka (druk wniosku zał. Nr 2 do niniejszego regulaminu)

2.     Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 2 preferowanych placówek.

3.     Przedszkole umieszczone na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

4.     Rodzice/prawni opiekunowie dziecka wypełniają wniosek i po podpisaniu (wystarczy podpis jednego z rodziców/prawnych opiekunów) składają w przedszkolu, w godzinach jego funkcjonowania.

5.     Podpis złożony we wniosku jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w nim ze stanem faktycznym.

6.     Druk wniosku pobrać można ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie przedszkola.

7.     Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, poświadczone za zgodność z oryginałem lub kopię orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8.     Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

9.     Wnioski rozpatrywane są przez komisję rekrutacyjną w następującej kolejności:

1)     Dzieci spełniające kryteria tzw. ustawowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

2)     Dzieci spełniające kryteria  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

10.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący.

11.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w toku postępowania rekrutacyjnego może:

·       żądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący

wyznacza termin przedstawienia dokumentów) lub zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach

·       w przypadku wniosku nie zawierającego dokumentów potwierdzających spełnianie zaznaczonego kryterium wyznaczyć rodzicom/opiekunom prawnym składającym wniosek, termin uzupełnienia dokumentacji.

12.