Rekrutacja

 "Regulamin rekrutacji na dyżur wakacyjny w Gminnych Przedszkolach  w roku szk. 2023/2024"

 1. Dyżur wakacyjny prowadzi:
  w miesiącu lipcu – Gminne Przedszkole w Wyrach – w przedszkolu przy ul. Puszkina 10A
  w miesiącu sierpniu – Gminne Przedszkole w Gostyni – w przedszkolu przy ul. Pszczyńskiej 366A.

      2.  Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest dla dzieci, których obydwoje rodzice pracują.
      3. Zapisy na dyżury wakacyjne trwać będą w przedszkolach od 27 maja do 07 czerwca 2024.
      4. Po w/w terminie dodatkowe zapisy przeprowadzać się będzie w miarę wolnych miejsc w utworzonych grupach, o czym informuje dyrektor przedszkola organizującego dyżur.
     
5. Rodzice, którzy po zapisach rezygnują z uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny, informują o tym dyrektora przedszkola, w następujących terminach: na dyżur w lipcu najpóźniej do 30
         czerwca, na dyżur w sierpniu najpóźniej do 31 lipca.
 
      6. Rodzice, którzy zapisali dziecko na dyżur wakacyjny, są zobowiązani do dostarczenia do danego przedszkola wypełnionej „Karty informacyjnej o dziecku” oraz zaświadczenia o  zatrudnieniu obojga rodziców do dnia 07 czerwca. Karty pobrać można w sekretariatach przedszkoli lub ze stron internetowych (karta stanowi zał. nr 1 do Regulaminu).
     7.
Rodzice dziecka korzystającego z wychowania przedszkolnego w trakcie dyżuru pełnionego przez dane przedszkole, zobowiązani są do uiszczenia pełnej opłaty za pobyt w godzinach wskazanych w „Karcie informacyjnej o dziecku” oraz wyżywienie na konto przedszkola w terminie:
        1) za dyżur w Przedszkolu w Wyrach do dnia 30.06.2024r.

        2) za dyżur w  Przedszkolu w Gostyni do dnia 31.07.2024r.
     8.
Informacja dotycząca odpłatności za pobyt oraz wyżywienie zostanie przesłana mailowo na adres poczty elektronicznej podany w karcie informacyjnej.
     9. Po zakończonym dyżurze opłata poniesiona przez rodzica z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu oraz wyżywienia zostanie rozliczona wg faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Nadpłata   zostanie zwrócona na konto rodzica podane w karcie informacyjnej w terminie:
           1) za dyżur w Przedszkolu w Wyrach do dnia 30.08.2024r.
           2) za dyżur w  Przedszkolu w Gostyni do dnia 30.09.2024r.

             Niedopłatę Rodzice winni uiścić:
          1) za dyżur w Przedszkolu w Wyrach do dnia 30.08.2024r.
          2) za dyżur w  Przedszkolu w Gostyni do dnia 30.09.2024r.

      10. Rodzice dzieci korzystających z refundacji za posiłki, powinni przedłożyć dyrektorowi dyżurującego przedszkola stosowną decyzję GOPS. 
      11. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji dyżurów wakacyjnych, zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych i stronach internetowych przedszkoli.

 Karta Informacyjna o dziecku - pobierz

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 18 marca wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości i znajdą się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola. 

W dniach 18 - 21 marca rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - osobiście w sekretariacie przedszkola lub mailowo na adres przedszkolegostyn@wyry.pl w następującej formie: 

 

Potwierdzam / nie potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka 

imię   i   nazwisko  dziecka  do Gminnego Przedszkola w Gostyni.

 

                                                                                      Data i podpis rodzica

__________________________________________________________________________________________________

 

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZK. 2024/2025

 

REGULAMIN REKRUTACJI
DO  GMINNYCH PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Opracowany w oparciu o:  Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  ( Dz.U.2023r., poz. 900), Uchwałę Rady Gminy XXXVII/358/2017  z dnia  28 grudnia 2017r., Uchwałę Rady Gminy XXXVI/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały XXXVII/358/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wyry 689/2024 z dnia 16 stycznia 2024r.

 

I. Zasady ogólne

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3 - 6-letnie, urodzone w latach  2018, 2019, 2020, 2021 zamieszkałe na terenie Gminy Wyry, nie uczęszczające dotychczas do przedszkola.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Wyry mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminach określonych dla postępowania uzupełniającego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 3. Dziecko 2,5 letnie (urodzone w 2022r) może być przyjęte w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. trudna, wyjątkowa sytuacja rodzinna dziecka, losowe zdarzenie w rodzinie dziecka) w razie wolnych miejsc. W takiej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola dopiero, po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza „komisja rekrutacyjna” powołana przez dyrektora przedszkola.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w „Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego”. .
 6. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola
 7. Listy dzieci przydzielonych do poszczególnych grup zostaną podane do wiadomości, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego .

II. Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wyry w roku  2023/2024.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach  2018, 2019, 2020, 2021, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w terminie wskazanym w pkt IV „Terminy, harmonogram” (wzór deklaracji zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu) Dotyczy również dzieci odroczonych na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

III. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola.

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka (druk wniosku zał. Nr 2 do niniejszego regulaminu)
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 2 preferowanych placówek. W przypadku chęci ubiegania się o przyjęcie dziecka do dwóch przedszkoli, konieczne jest złożenie wniosku w obu placówkach. .
 3. Przedszkole umieszczone na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka wypełniają wniosek i po podpisaniu (wystarczy podpis jednego z rodziców/prawnych opiekunów) składają w przedszkolu, w godzinach jego funkcjonowania lub mailowo na adres: przedszkolegostyn@wyry.pl
 5. Podpis złożony we wniosku jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w nim ze stanem faktycznym .
 6. Druk wniosku pobrać można ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie przedszkola.
 7. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, poświadczone za zgodność z oryginałem lub kopię orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 9. Wnioski rozpatrywane są przez komisję rekrutacyjną w następującej kolejności:
  - Dzieci spełniające kryteria tzw. ustawowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
  - Dzieci spełniające kryteria  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący.
 11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w toku postępowania rekrutacyjnego może:
  - żądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów) lub zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach
  - w przypadku wniosku nie zawierającego dokumentów potwierdzających spełnianie zaznaczonego kryterium wyznaczyć rodzicom/opiekunom prawnym składającym wniosek, termin uzupełnienia dokumentacji
 12. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu lub niezłożenia oświadczenia, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone wymaganymi dokumentami.
 13. Na podstawie ilości punktów otrzymanych za spełniane przez kandydata kryteria kwalifikacyjne, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 14. Komisja rekrutacyjna poprzez wywieszenie list w przedszkolu podaje do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 15. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia przyjęcia dziecka do przedszkola (osobiście w sekretariacie przedszkola lub mailowo na adres przedszkolegostyn@wyry.pl ) do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 16. Komisja rekrutacyjna poprzez wywieszenie list w przedszkolu podaje do wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 17. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
  - Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  - Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
  - Wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola

IV.  Terminy, harmonogram.

1. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Od dnia

Do dnia

Godz.

Czynności

 

12 luty

 

16 luty

 

od 6.30 do 16.30

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji potwierdzających kontynuację przez dziecko z rocznika  2018, 2019, 2020, 2021 edukacji przedszkolnej

 

2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

26 luty - 8 marca

6 maja - 9 maja

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ustawy

11 marca -
15 marca

10 maja - 14 maja

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18 marca

15 maja

4.

Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do przedszkola.

18 marca - 21 marca

16 maja -
 17 maja

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

25 marca

20 maja

6.

Procedura odwoławcza

25 marca - 25 kwietnia

20 maja  - 20 czerwca

 

V.  Kryteria rekrutacji wraz z punktacją

Lp.

Kryteria ustawowe

Liczba pkt

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

40

2.

Niepełnosprawność kandydata

40

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

40

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

40

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

40

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

40

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

40

 

Kryteria samorządowe

 

1.

Jeżeli oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka albo rodzic samotnie wychowujący dziecko studiują lub uczą się w trybie dziennym, albo pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą

100

2.

Jeżeli oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka albo rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy jako mieszkaniec Gminy Wyry

90

3.

Jeżeli rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego został złożony wniosek o przyjęcie

80

4.

Jeżeli dziecko posiada opinię  poradni psychologiczno – pedagogicznej

50

5.

Jeżeli dochód  w rodzinie dziecka na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi odpowiedni procent kwoty dochodu, o której mowa w art.5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych:

do lub 100%  kwoty*                                                      do i 674,00 zł.

26

 

więcej niż 100%, a mniej lub 120% kwoty      674,01 – 808,80 zł.

24

 

więcej niż 120%, a mniej lub 140% kwoty      808,81 – 943,60 zł

22

 

więcej niż 140%, a mniej lub 160% kwoty      943,61 – 1.078,40 zł

20

 

więcej niż 160%, a mniej lub 180% kwoty     1.078,41 – 1.213,20 zł

18

 

więcej niż 180% a mniej lub 200% kwoty      1.213,21 – 1.348,00 zł

16

 

więcej niż 200% a mniej lub 210% kwoty      1.348,01 – 1.415,40 zł

14

 

więcej niż 210% a mniej lub 220% kwoty      1.415,41 – 1.482,80 zł

12

 

więcej niż 220% a mniej lub 230% kwoty      1.482,81 – 1.550,20 zł

10

 

więcej niż 230% a mniej lub 240% kwoty      1.550,21 – 1.617,60 zł

8

 

więcej niż 240% a mniej lub 250% kwoty      1.617,61 – 1.685,00 zł

6

 

więcej niż 250% a mniej lub 260% kwoty      1.685,01 – 1.752,40 zł

4

 

więcej niż 260% a mniej lub 270% kwoty      1.752,41 – 1.819,80 zł

2

 

więcej niż 270%  kwoty                                powyżej  1.819,80 zł

0

  *100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach Rodzinnych  (Dz. U. 2021 poz. 1481 – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz Wysokości zasiłku dla opiekuna )

 

PLIKI  DO  POBRANIA:

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 – pobierz

Załącznik nr 1 do regulaminu – Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - pobierz

Załącznik nr 2 do regulaminu – Wniosek o przyjęcie kandydata - pobierz

Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o wielodzietności - pobierz

Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu  - pobierz

Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców kandydata - pobierz

Załącznik nr 4 do wniosku – Oświadczenie o dochodach - pobierz