Witamy w naszym przedszkolu!

Rekrutacja

 

INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

W związku z ogłoszonym stanem epidemii związanym z wirusem COVID-19 informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do gminnych przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Z uwagi na zamknięcie szkół i przedszkoli, listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w przedszkolu zgodnie z przepisem art. 158
ust. 1 – 4 ustawy Prawo oświatowe.

Listy zostaną podane do wiadomości  1 kwietnia zgodnie z harmonogramem podanym w Regulaminie rekrutacji.

W dniach 1 – 3 kwietnia Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia przyjęcia dziecka do przedszkola  do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację POTWIERDZENIE WOLI prosimy składać za pośrednictwem MAILA  na adres przedszkola www.przedszkolegostyn@wyry.pl  w następującej formie:

 

Potwierdzam / nie potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka  imię   i   nazwisko  dziecka  do Gminnego Przedszkola w Gostyni.

 

                                                                                      Data i podpis rodzica

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych, informujemy, że do 13 marca przedszkole jest otwarte w normalnych godzinach pracy 6.30 - 16.30. W związku z tym rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021 przebiega bez zmian czyli wg podanego wcześniej harmonogramu. Termin składania wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola upływa 13 marca.

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację dopuszcza sie przesłanie wniosku  wraz załącznikami w formie elektronicznej

(ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM   DO DNIA 13 MARCA)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZK. 2020/2021

 

REGULAMIN REKRUTACJI
DO  GMINNYCH PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Opracowany w oparciu o:  Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  ( Dz.U.2019r., poz. 1148 z póź. zm.), Uchwałę Rady Gminy XXXVII/358/2017  z dnia  28 grudnia 2017r., Uchwałę  Rady Gminy XXXVII/358/2017  z dnia  28 grudnia 2017r  w  sprawie zmiany uchwały XXXVII/358/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wyry 141/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

I.                Zasady ogólne.

     1.     W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3 - 6-letnie, urodzone w latach  2014, 2015, 2016, 2017 zamieszkałe na terenie Gminy Wyry, nie uczęszczające dotychczas do przedszkola.

2.     Rodzice zamieszkali poza Gminą Wyry mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminach określonych dla postępowania uzupełniającego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

3.     Rodzice dziecka urodzonego w 2018r. mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola dopiero, po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

4.     Dziecko 2,5 letnie może być przyjęte w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. trudną, wyjątkową sytuację rodzinną dziecka, losowe zdarzenie w rodzinie dziecka) w razie wolnych miejsc.

5.     Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza „komisja rekrutacyjna” powołana przez dyrektora przedszkola.

6.     Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w „Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego”.

7.     Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

8.     Listy dzieci przydzielonych do poszczególnych grup zostaną podane do wiadomości, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

III.   Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wyry w roku  2019/2020.  

1.     Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach  2014,  2015, 2016, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w terminie wskazanym w pkt IV „Terminy, harmonogram” (wzór deklaracji zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu) Dotyczy to również dzieci odroczonych na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

III.                Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola.

1.     Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka (druk wniosku zał. Nr 2 do niniejszego regulaminu)

2.     Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 2 preferowanych placówek.

3.     Przedszkole umieszczone na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

4.     Rodzice/prawni opiekunowie dziecka wypełniają wniosek i po podpisaniu (wystarczy podpis jednego z rodziców/prawnych opiekunów) składają w przedszkolu, w godzinach jego funkcjonowania.

5.     Podpis złożony we wniosku jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w nim ze stanem faktycznym.

6.     Druk wniosku pobrać można ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie przedszkola.

7.     Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, poświadczone za zgodność z oryginałem lub kopię orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8.     Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

9.     Wnioski rozpatrywane są przez komisję rekrutacyjną w następującej kolejności:

1)     Dzieci spełniające kryteria tzw. ustawowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

2)     Dzieci spełniające kryteria  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

10.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący.

11.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w toku postępowania rekrutacyjnego może:

·       żądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący

wyznacza termin przedstawienia dokumentów) lub zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach

·       w przypadku wniosku nie zawierającego dokumentów potwierdzających spełnianie zaznaczonego kryterium wyznaczyć rodzicom/opiekunom prawnym składającym wniosek, termin uzupełnienia dokumentacji.

12.  W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu lub niezłożenia oświadczenia, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone wymaganymi dokumentami.

13.  Na podstawie ilości punktów otrzymanych za spełniane przez kandydata kryteria kwalifikacyjne, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

14.  Komisja rekrutacyjna poprzez wywieszenie list w przedszkolu podaje do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

15.  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia przyjęcia dziecka do przedszkola (osobiście w sekretariacie przedszkola) do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

16.  Komisja rekrutacyjna poprzez wywieszenie list w przedszkolu podaje do wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

17.  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

·       Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

·       Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

·       Wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola

 

IV.   Terminy, harmonogram.

1. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Od dnia

Do dnia

Godz.

Czynności

17 lutego

21 lutego

od 6.30-do16.30

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji potwierdzających kontynuację przez dziecko z rocznika 2014, 2015 i 2016 edukacji przedszkolnej

       
       

2.Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

2 - 13 marca

1 - 5 czerwca

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ustawy

16 marca - 27 marca

8 - 10 czerwca

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

1 kwietnia

12 czerwca

4.

Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do przedszkola.

1 - 3 kwietnia

12 - 17 czerwca

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

7 kwietnia

19 czerwca

6.

Procedura odwoławcza

7 kwietnia- 5 maja

19 czerwca – 20 lipca

 

                                    V. Kryteria rekrutacji wraz z punktacją

Lp.

Kryteria ustawowe

Liczba pkt

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

40

2.

Niepełnosprawność kandydata

40

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

40

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

40

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

40

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

40

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

40

 

Kryteria samorządowe

 

 

1.

Jeżeli oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka albo rodzic samotnie wychowujący dziecko studiują lub uczą się w trybie dziennym, albo pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą  

100

2.

Jeżeli oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka albo rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy jako mieszkaniec Gminy Wyry

90

3.

Jeżeli rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego został złożony wniosek o przyjęcie

80

4.

Jeżeli dziecko posiada opinię  poradni psychologiczno – pedagogicznej

50

5.

Jeżeli dochód  w rodzinie dziecka na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi odpowiedni procent kwoty dochodu, o której mowa w art.5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych:

do lub 100%  kwoty*                                                      do i 674,00 zł

26

 

więcej niż 100%, a mniej lub 120% kwoty      674,01 – 808,80 zł.

24

 

więcej niż 120%, a mniej lub 140% kwoty      808,81 – 943,60 zł.

22

 

więcej niż 140%, a mniej lub 160% kwoty      943,61 – 1.078,40 zł

20

 

więcej niż 160%, a mniej lub 180% kwoty     1.078,41 – 1.213,20 zł.

18

 

więcej niż 180% a mniej lub200% kwoty      1.213,21 – 1.348,00 zł.

16

 

więcej niż 200% a mniej lub 210% kwoty      1.348,01 – 1.415,40 zł.

14

 

więcej niż 210% a mniej lub 220% kwoty      1.415,41 – 1.482,80 zł.

12

 

więcej niż 220% a mniej lub 230% kwoty      1.482,81 – 1.550,20 zł.

10

 

więcej niż 230% a mniej lub 240% kwoty      1.550,21 – 1.617,60 zł.

8

 

więcej niż 240% a mniej lub 250% kwoty      1.617,61 – 1.685,00 zł

6

 

więcej niż 250% a mniej lub 260% kwoty      1.685,01 – 1.752,40 zł.

4

 

więcej niż 260% a mniej lub 270% kwoty      1.752,41 – 1.819,80 zł.

2

 

więcej niż 270%  kwoty                                powyżej  1.819,80 zł.

0

* 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1  do Regulaminu - Deklaracja o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego - pobierz plik

Załącznik nr 2  do Regulaminu - Wniosek o przyjęcie kandydata - pobierz plik

Załącznik nr 1 do Wniosku - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - pobierz plik

Załącznik nr 2 do Wniosku - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pobierz plik

Załącznik nr 3 do Wniosku - Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców kandydata - pobierz plik

Załącznik nr 4 do Wniosku - Oświadczenie o dochodach - pobierz plik

Ulotka rekrutacyjna - pobierz plik

Regulamin Rekrutacji do Gminnych Przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 - pobierz plik