Rekrutacja

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA DYŻUR WAKACYJNY W GMINNYCH PRZEDSZKOLACH W ROKU SZK. 2020/2021

1. Dyżur wakacyjny prowadzi: 
       w miesiącu lipcu – Gminne Przedszkole w Gostyni – w przedszkolu przy ul. Pszczyńskiej 366A. 
       w m-cu sierpniu Gminne Przedszkole w Wyrach – w przedszkolu przy ul. Puszkina 10a. 

2. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest przede wszystkim dla dzieci  rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania, pracujących. 

3. Zapisy na dyżury wakacyjne trwać będą w przedszkolach od 24 maja do 09 czerwca 2021

4. Po w/w terminie dodatkowe zapisy przeprowadzać się będzie w miarę wolnych miejsc w utworzonych grupach, o czym informuje dyrektor przedszkola organizującego dyżur. 

5. Rodzice, którzy po zapisach rezygnują z uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny, informują o tym dyrektora przedszkola, w następujących terminach: na dyżur w lipcu najpóźniej do 30 czerwca, na dyżur w sierpniu najpóźniej do 31 lipca. 

6. Rodzice, którzy zapisali dziecko na dyżur wakacyjny, są zobowiązani do dostarczenia do danego przedszkola wypełnionej „Karty informacyjnej o dziecku” do dnia 09 czerwca. Karty pobrać można w sekretariatach przedszkoli lub ze stron internetowych (karta stanowi zał. nr 1 do Regulaminu). 

7. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, w czasie dyżuru rodzice są zobowiązani wpłacić na konto przedszkola w następujących terminach: 

1) za dyżur w  Przedszkolu w Gostyni do dnia 15.08.2020r
2) za dyżur w Przedszkolu w Wyrach do dnia 15.09.2020r.. 

8. Informacja dotycząca odpłatności zostanie przesłana mailowo, bądź odebrana przez rodzica osobiście. 

9. Rodzice dzieci korzystających z refundacji za posiłki, powinni przedłożyć dyrektorowi dyżurującego przedszkola stosowną decyzję GOPS.

10. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji dyżurów wakacyjnych, zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych i stronach internetowych przedszkoli.

 

Karta informacyjna o dziecku, zgłoszonym na dyżur wakacyjny - pobierz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Informacja dla Rodziców dzieci nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022
do Gminnego Przedszkola w Gostyni.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do Gminnego Przedszkola w Gostyni wójt zobowiązany jest do wskazania rodzicom innej placówki, gdzie dziecko będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego.

W roku szkolnym 2021/2022 możliwe jest skorzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego przez Gminne Przedszkole w Wyrach, które dysponuje 13 wolnymi miejscami lub wyłonione w drodze konkursu ofert przedszkole niepubliczne.

W celu określenia i wskazania ilości dzieci, których rodzice chcą skorzystać z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Wyrach lub uczestniczyć w otwartym konkursie zainteresowani rodzice proszeni są o złożenie oświadczenia potwierdzającego chęć uczestniczenia w procesie wyboru placówki wychowania przedszkolnego.

Złożone oświadczenia ze wskazaniem preferowanego miejsca realizacji wychowania przedszkolnego będą brane pod uwagę przy wskazaniu przez wójta placówki, gdzie dziecko będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego.

Ostateczna decyzja o wskazaniu miejsca realizacji wychowania przedszkolnego będzie podjęta po zebraniu wszystkich oświadczeń.

Druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Gminnego Przedszkola w Gostyni - zakładka Rekrutacja i składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez przesłanie skanu lub wypełnionego oświadczenia bez odręcznego podpisu (plik Word w przypadku braku możliwości zeskanowania dokumentu) na adres mailowy przedszkola: przedszkolegostyn@wyry.pl w terminie do 23 kwietnia 2021 r.

 

OŚWIADCZENIE  -  pobierz plik

 

 

______________________________________________________________________________________________________

                                                             

Załącznik nr 1 do protokołu nr 3 Komisji Rekrutacyjnej

 

Lista dzieci przyjętych na rok szk. 2021/2022
do Gminnego Przedszkola w Gostyni

 1. Bruzda Stanisław
 2. Dąbkowska Dagmara                        
 3. Fährmann Nina                                  
 4. Furmaniak Borys
 5. Grygierek Łucja
 6. Hejno Ewelina                                  
 7. Hejno Nina                                       
 8. Hęćka Maja
 9. Hęćka Zuzanna
 10. Hirsz Nikodem                                 
 11. Jaromin Bartosz
 12. Kania Kacper
 13. Kłopot Jacek
 14. Koczar Tomasz
 15. Kopiec Wiktoria                               
 16. Koza Alan
 17. Kubak Wojciech
 18. Kubak Zofia
 19. Kwiatkowski Leon
 20. Małek Jan                                          
 21. Morka Sonia
 22. Palka Oliwia                                     
 23. Pifko Alicja                        
 24. Pilszek Antonina
 25. Porczak Adrianna
 26. Posiłek Maja                                       
 27. Ratka Miłosz
 28. Rzepka Marcel
 29. Sierka Liwia                                     
 30. Sikora Tytus
 31. Skoczykłoda Zuzanna
 32. Skrzypczyk Ignacy                             
 33. Stalmach Sonia                                  
 34. Stęplowska Alicja                              
 35. Szczeciński Kacper                            
 36. Szołtysek Laura                                 
 37. Śmigielski Michał
 38. Urbanek Klara
 39. Wańczura Pola                                   
 40. Wojtynek Kamil                               

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia:
wg kryteriów ustawowych - 40 pkt
wg kryteriów samorządowych – 194 pkt

                                                                       Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
                                                                                   Beata Dembeck

Gostyń, 08.04.2021r.

 

Załącznik nr 2 do protokołu nr 3 Komisji Rekrutacyjnej

Lista dzieci nieprzyjętych na rok szk. 2021/2022 
do Gminnego Przedszkola w Gostyni

 1. Bendkowski Jakub
 2. Bieniek Ryszard
 3. Błoch Piotr                                          
 4. Cisowska Zuzanna                            
 5. Drewniok Nadia                                 
 6. Dziendziel Kacper                             
 7. Gabryś Joanna                                    
 8. Hütter Hanna                                      
 9. Kempa Alicja                                    
 10. Kłos Antoni                                         
 11. Kłos Franciszek                                  
 12. Krawczyk Dominik                           
 13. Krawczyk Wiktoria                           
 14. Krzciuk Marcelina                             
 15. Kukla Milena                                     
 16. Lach Maja                                           
 17. Laskowski Filip                                  
 18. Machulec Wiktoria                            
 19. Makowiec Marcel                              
 20. Marcinek Alicja                                   
 21. Matuszczyk Dawid                             
 22. Morcinek Jakub                                
 23. Muszer Kamil                                     
 24. Mydlarz Aniela                                  
 25. Nieradzik Liliana                               
 26. Nieradzik Mikołaj                              
 27. Olesz Antonina                                   
 28. Olesz Wiktor                                      
 29. Petsch Sara                                        
 30. Pieczonka Octavia                               
 31. Pisarek Robert                                    
 32. Połeć Zofia                                        
 33. Rybczyński Jan                                 
 34. Sobczyk Hubert                                  
 35. Szwed Emilia                                     
 36. Świerczek Emilia                               
 37. Świerkot Karol                                  
 38. Wiktor Zuzanna       
 39. Wybrańczyk Ignacy                            
 40. Zybała Dominik                                  
   

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia:
wg kryteriów ustawowych - 40 pkt
wg kryteriów samorządowych – 194 pkt

                                                                                           Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
                                                                                                       Beata Dembeck

Gostyń, 08.04.2021r.

 

 

 

W dniach 29 – 31 marca Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia przyjęcia dziecka do przedszkola  do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Z uwagi na zaistniałą sytuację POTWIERDZENIE WOLI prosimy składać za pośrednictwem MAILA

na adres przedszkola przedszkolegostyn@wyry.pl

w następującej formie:

 

Potwierdzam / nie potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka 

imię   i   nazwisko  dziecka  do Gminnego Przedszkola w Gostyni.

 

                                                                                      Data i podpis rodzica

                                                                               

 

                                                                                                                             Załącznik nr 4 do protokołu nr 2 Komisji Rekrutacyjnej

Lista dzieci zakwalifikowanych na rok szk. 2021/2022 do Gminnego Przedszkola w Gostyni

 1. Bruzda Stanisław
 2. Dąbkowska Dagmara
 3. Fährmann Nina
 4. Furmaniak Borys
 5. Grygierek Łucja
 6. Hejno Ewelina
 7. Hejno Nina
 8. Hęćka Maja
 9. Hęćka Zuzanna
 10. Hirsz Nikodem
 11. Jaromin Bartosz
 12. Kania Kacper
 13. Kłopot Jacek
 14. Koczar Tomasz
 15. Kopiec Wiktoria
 16. Koza Alan
 17. Kubak Wojciech
 18. Kubak Zofia
 19. Kwiatkowski Leon
 20. Małek Jan
 21. Morka Sonia
 22. Palka Oliwia
 23. Pifko Alicja
 24. Pilszek Antonina
 25. Porczak Adrianna
 26. Posiłek Maja
 27. Ratka Miłosz
 28. Rzepka Marcel
 29. Sierka Liwia                                     
 30. Sikora Tytus
 31. Skoczykłoda Zuzanna
 32. Skrzypczyk Ignacy
 33. Stalmach Sonia
 34. Stęplowska Alicja
 35. Szczeciński Kacper
 36. Szołtysek Laura
 37. Śmigielski Michał
 38. Urbanek Klara
 39. Wańczura Pola
 40. Wojtynek Kamil                                 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia:
wg kryteriów ustawowych - 40 pkt
wg kryteriów samorządowych – 194 pkt                                                                                   

                                                                 Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
                                                                                         Beata Dembeck

Gostyń, 29.03.2021r.

 

         Załącznik nr 5 do protokołu nr 2 Komisji Rekrutacyjnej

Lista dzieci niezakwalifikowanych na rok szk. 2021/2022
do Gminnego Przedszkola w Gostyni

 1. Bendkowski Jakub
 2. Bieniek Ryszard
 3. Błoch Piotr 
 4. Cisowska Zuzanna
 5. Drewniok Nadia
 6. Dziendziel Kacper
 7. Gabryś Joanna
 8. Hütter Hanna
 9. Kempa Alicja
 10. Kłos Antoni
 11. Kłos Franciszek
 12. Krawczyk Dominik
 13. Krawczyk Wiktoria
 14. Krzciuk Marcelina
 15. Kukla Milena
 16. Lach Maja
 17. Laskowski Filip
 18. Machulec Wiktoria
 19. Makowiec Marcel
 20. Marcinek Alicja
 21. Matuszczyk Dawid
 22. Morcinek Jakub
 23. Muszer Kamil
 24. Mydlarz Aniela
 25. Nieradzik Liliana
 26. Nieradzik Mikołaj
 27. Olesz Antonina
 28. Olesz Wiktor
 29. Petsch Sara
 30. Pieczonka Octavia
 31. Pisarek Robert
 32. Połeć Zofia
 33. Rybczyński Jan
 34. Sobczyk Hubert
 35. Szwed Emilia
 36. Świerczek Emilia
 37. Świerkot Karol
 38. Wiktor Zuzanna
 39. Wybrańczyk Ignacy
 40. Zybała Dominik                                  

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia:
wg kryteriów ustawowych - 40 pkt
wg kryteriów samorządowych – 194 pkt

                                                                                           Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
                                                                                                                       Beata Dembeck

Gostyń, 29.03.2021r.

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZK. 2021/2022

REGULAMIN REKRUTACJI
DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Opracowany w oparciu o:  Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  ( Dz.U.2020r., poz. 910 z póź. zm.), Uchwałę Rady Gminy XXXVII/358/2017  z dnia  28 grudnia 2017r., Uchwałę Rady Gminy XVI/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały XXXVII/358/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wyry 267/2021 z dnia 29 stycznia 2021r.

I. Zasady ogólne

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3 - 6-letnie, urodzone w latach  2015, 2016, 2017, 2018 zamieszkałe na terenie Gminy Wyry, nie uczęszczające dotychczas do przedszkola.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Wyry mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminach określonych dla postępowania uzupełniającego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2019r. mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola dopiero, po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 4. Dziecko 2,5 letnie może być przyjęte w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. trudna, wyjątkowa sytuacja rodzinna dziecka, losowe zdarzenie w rodzinie dziecka) w razie wolnych miejsc.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza „komisja rekrutacyjna” powołana przez dyrektora przedszkola.
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w „Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego”.
 7. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.
 8. Listy dzieci przydzielonych do poszczególnych grup zostaną podane do wiadomości, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

II. Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Wyry w roku  2020/2021.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach  2015,  2016, 2017, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w terminie wskazanym w pkt IV „Terminy, harmonogram” (wzór deklaracji zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu) Dotyczy również dzieci odroczonych na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

III. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka (druk wniosku zał. Nr 2 do niniejszego regulaminu).
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 2 preferowanych placówek.
 3. Przedszkole umieszczone na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka wypełniają wniosek i po podpisaniu (wystarczy podpis jednego z rodziców/prawnych opiekunów) składają w przedszkolu, w godzinach jego funkcjonowania lub mailowo na adres: przedszkolegostyn@wyry.pl
 5. Podpis złożony we wniosku jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w nim ze stanem faktycznym.
 6. Druk wniosku pobrać można ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie przedszkola.
 7. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, poświadczone za zgodność z oryginałem lub kopię orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 9. Wnioski rozpatrywane są przez komisję rekrutacyjną w następującej kolejności:
  - Dzieci spełniające kryteria tzw. ustawowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
  - Dzieci spełniające kryteria  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący.
 11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w toku postępowania rekrutacyjnego może:
  - żądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów) lub zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach
  - w przypadku wniosku nie zawierającego dokumentów potwierdzających spełnianie zaznaczonego kryterium wyznaczyć rodzicom/opiekunom prawnym składającym wniosek, termin uzupełnienia dokumentacji
 12. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu lub niezłożenia oświadczenia, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone wymaganymi dokumentami.
 13. Na podstawie ilości punktów otrzymanych za spełniane przez kandydata kryteria kwalifikacyjne, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 14. Komisja rekrutacyjna poprzez wywieszenie list w przedszkolu podaje do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 15. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia przyjęcia dziecka do przedszkola (osobiście w sekretariacie przedszkola lub mailowo na adres przedszkolegostyn@wyry.pl ) do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 16. Komisja rekrutacyjna poprzez wywieszenie list w przedszkolu podaje do wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 17. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
  - Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
  - Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
  - Wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola

 

IV.  Terminy, harmonogram

1. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Od dnia

Do dnia

Godz.

Czynności

 

22 lutego

 

26 lutego

 

od 6.30-do16.30

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji potwierdzających kontynuację przez dziecko z rocznika 2015, 2016 i 2017 edukacji przedszkolnej

 

2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

1 - 12 marca

2021

7 - 11 czerwca

2021

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ustawy

15 - 26 marca 2021

14 - 18 czerwca 2021

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29 marca 2021

21 czerwca 2021

4.

Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do przedszkola

29 - 31 marca 2021

21 - 23 czerwca 2021

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8 kwietnia 2021

25 czerwca 2021

6.

Procedura odwoławcza

8 kwietnia- 7 maja 2021

25 czerwca – 23 lipca 2021

 

V.  Kryteria rekrutacji wraz z punktacją

Lp.

Kryteria ustawowe

Liczba pkt

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

40

2.

Niepełnosprawność kandydata

40

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

40

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

40

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

40

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

40

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

40

 

Kryteria samorządowe

 

1.

Jeżeli oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka albo rodzic samotnie wychowujący dziecko studiują lub uczą się w trybie dziennym, albo pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą

100

2.

Jeżeli oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka albo rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy jako mieszkaniec Gminy Wyry

90

3.

Jeżeli rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego został złożony wniosek o przyjęcie

80